Privacy Policy Stichting Bateria Volle Petaj

Stichting Bateria Volle Petaj, nader te noemen "Volle Petaj", te Maastricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volle Petaj houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Als Volle Petaj zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen met onze voorzitter (via email: office@vollepetaj.com).Verwerking van persoonsgegevens klant/ opdrachtgevers

Persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers worden door Volle Petaj verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volle Petaj de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Uw persoonsgegevens worden door Volle Petaj opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens leverancier instrumenten

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Volle Petaj verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volle Petaj de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Uw persoonsgegevens worden door Volle Petaj opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens leden/ vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door Volle Petaj verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volle Petaj de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Uw persoonsgegevens worden door Volle Petaj opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens geinteresseerden

Persoonsgegevens van geinteresseerde, potentiele opdrachtgevers worden door Volle Petaj verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volle Petaj de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Uw persoonsgegevens worden door Volle Petaj opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als geinteresseerd, potentieel opdrachtgever.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Volle Petaj bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, via email: office@vollepetaj.com. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met onze voorzitter, via email: office@vollepetaj.com.